ID bài viết : 00224981 / Sửa lần cuối : 15/03/2019

Media Server (Máy chủ đa phương tiện) không hiển thị các nội dung ưa thích khi tôi điều hướng trên menu Home.

Media Server (Máy chủ đa phương tiện) không hiển thị các nội dung ưa thích khi tôi điều hướng trên menu Home.

  Menu Home (Phim, Album, Nhạc) sẽ hiển thị các nội dung được lưu trong một số thư mục nhất định cho từng loại đa phương tiện theo mức độ ưu tiên.

  Vui lòng tạo các thư mục sau đây trên thiết bị USB của bạn, sau đó lưu nội dung của bạn vào một thư mục cụ thể dựa trên loại đa phương tiện:

  • Phim: Thư mục “VIDEO”
  • Ảnh:
   Mức ưu tiên 1 - Thư mục “DCIM”
   Mức ưu tiên 2 - Thư mục “PICTURE”
  • Nhạc: Thư mục “MUSIC”

  Lưu ý: Tên thư mục phải được viết hoa toàn bộ.