ID bài viết : 00072345 / Sửa lần cuối : 11/01/2017

Xuất hiên các mã lỗi khi cố gắng sử dụng các tính năng Wi-Fi Direct. có nghĩa gì?

Lỗi Wi-Fi Direct

   Lỗi

   Giải thích

  Số ký tự không hợp lệ.

  Vui lòng kiểm tra mục nhập của bạn và thử lại.

  Bấm phím RETURN để trở lại.

  Nhấn nút Start khi mã WPS PIN nhập vào không có độ dài 4 hoặc 8 chữ số. Một số thiết bị cho phép 4, một số khác là 8 chữ số.
  Mã PIN không chính xác. Vui lòng kiểm tra mục nhập của bạn và thử lại. Bấm phím RETURN để trở lại. Nhấn nút Start sau khi nhập mã PIN không hợp lệ trên màn hình Enter PIN. Nhập đúng mã PIN để giải quyết.
  Đăng ký không thành công do lỗi xác thực. Bấm phím RETURN để trở lại. Thông tin bổ sung có sẵn để giải quyết các lỗi authentication .
  Đăng ký thất bại. Bấm phím RETURN để trở lại.  Một thiết bị WPS đã được đăng ký. Ngắt kết nối các thiết bị khác và thử lại sau.
  Đăng ký thất bại. Bấm phím RETURN để trở lại. Kết nối thiết lập đã bị ngừng. Hoàn thành kết nối thiết lập trong vòng 2 phút sau khi chọn Start trên màn hình TV.