ID bài viết : 00069334 / Sửa lần cuối : 03/03/2014

Điện thoại thông minh không thể kết nối Internet khi đã kết nối với Personal Content Station (PCS).

Điện thoại thông minh không thể kết nối Internet khi đã kết nối với Personal Content Station (PCS).

    Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sẽ không thể kết nối Internet trong khi đang được kết nối với PCS sử dụng chế độ Wi-Fi Direct. Nếu bạn cần phải kết nối Internet, thiết lập các chế độ PCS sang Client mode