ID bài viết : 00056124 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Làm thế nào để thiết lập và điều khiển LLS-201

    Thiết bị này có thể  thiết lập và  được điều khiển bởi điện thoại Smartphone và Table bằng cách sử dụng ứng dụng gốc "PCS Manager".

    ""PCS Manager"" là phần mềm ứng dụng độc lập có thể hỗ trợ tất cả điều khiển của PCS như là nhập/phát/thiết lập/điều khiển