ID bài viết : 00058650 / Sửa lần cuối : 17/02/2017

Có thể thay đổi các thiết lập cân bằng?

Có thể thay đổi các thiết lập cân bằng?

    Bạn không thể thay đổi các thiết lập cân bằng trên USB DAC AMPLIFIER. Một số ứng dụng thương mại có thể thay đổi các thiết lập cân bằng.