ID bài viết : 00057395 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Chức năng NFC không hoạt động khi máy ảnh được gắn trên một chân máy.

    Bởi vì ăng-ten Near Field Communication (NFC) được đặt ở dưới cùng nơi gắn chân máy, chân máy có thể gây cản trở cho tín hiệu NFC. Bỏ máy ảnh khỏi chân máy để sử dụng chức năng NFC.