ID bài viết : 00055889 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

NSZ-GU1 có thể kết nối với tất cả TV?

    Chỉ có Sony BRAVIA® TVs 2013 và cao hơn mới tương thích với NSZ-GU1. 

    Lưu ý:

    • Đối với dòng BRAVIA S / W / X, bắt buộc phải cập nhật phần mềm trước khi cài đặt.
    • Đối với dòng BRAVIA R, không bắt buộc phải cấp nhật phần mềm.