ID bài viết : 00058692 / Sửa lần cuối : 20/12/2018

Thiết bị tương thích với 1 chạm để nghe.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Điện thoại Smartphone và Tablet:

Android OS 2.3.3 hoặc cao hơn, ngoại trừ 3.x.


Vui lòng xem website sau cho các thiết bị tích hợp NFC:

https://www.sony.net/united/userexperience/support/otl_device/