ID bài viết : 00139374 / Sửa lần cuối : 01/04/2019

Tính năng Audio Return Channel (ARC) là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tính năng Audio Return Channel (ARC) là gì?


Tính năng ARC giúp loại bỏ việc cần phải sử dụng một cáp âm thanh composite bổ sung hoặc một cáp quang khi kết nối bộ thu Audio/Video (A/V) hoặc hệ thống âm thanh vòm với TV. Kết nối một cáp HDMI từ một bộ thu A/V tương thích-ARC với TV tương thích-ARC cho phép những điều sau đây:

  • Gửi âm thanh đến bộ thu A/V từ TV.
  • View and listen to movies and other content from source devices as they are passed through the A/V receiver to view on the TV. Nghe xem phim ảnh và nội dung khác từ các thiết bị nguồn khi chúng được truyền thông qua bộ thu A/V để chiếu trên TV

The following image displays the connections required to get sound from a TV that is ARC compatible to an audio unit that is also ARC compatible:

Các hình ảnh sau đây hiển thị các kết nối cần thiết để lấy âm thanh từ TV tương thích ARC sang một thiết bị âm thanh cũng tương thích ARC:
Image

Các hình ảnh sau đây hiển thị các kết nối cần thiết để lấy âm thanh từ TV tương thích ARC sang một thiết bị âm thanh gia đình khi một trong các thiết bị này không tương thích ARC:
Image

LƯU Ý: Để biết thêm các thông tin cụ thể về bất cứ dòng máy nào trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm.