ID bài viết : 00058716 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Một dây nguồn AC khác với dây đi kèm có sử dụng được không?

    Bạn không thể sử dụng một dây nguồn AC ngoài khác loại dây kèm theo với USB DAC.