ID bài viết : 00055908 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Làm thế nào để gỡ bỏ và cài đặt lại một thiết bị từ Device Manager.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Quá trình để gỡ bỏ và cài đặt lại một thiết bị từ Device Manager khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành cài đặt trên máy tính. Theo đường dẫn thích hợp dưới đây để gỡ bỏ và cài đặt lại một thiết bị từ Device Manager.