ID bài viết : 00063336 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Không thể thấy ổ đĩa quang từ My Computer nhưng thấy trong Device Manager với một xung đột trong Windows 8 và 8.1

  Thực hiện quá trình sau để loại bỏ các bộ lọc trên và dưới từ bản đăng ký để khắc phục sự cố và khắc phục việc không thấy ổ đĩa quang từ My Computer.

  CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Thủ tục này liên quan đến việc chỉnh sửa Registry. Sử dụng Registry editor không đúng có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng mà có thể dẫn đến yêu cầu hệ điều hành cần được cài đặt lại và có thể dẫn đến khả năng mất dữ liệu.
  Quan trọng : Một bản sao lưu của bản đăng kí phải được tạo ra trước khi tiến hành thủ tục này.

  1. Di chuyển đến (nhưng không nhấp) vào góc dưới bên phải hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó nhấp chọn thanh charm Search .
   Image

   U Ý: tổ hợp phím  Windows Logo + Q  cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Search.

  2. Trong màn hình Search, khu vực tìm kiếm nhập REGEDIT, và sau đó nhấn phím Enter

   U Ý: Nếu được hỏi mật khẩu quản trị hoặc thông báo User Accobunt Control hiển thị, nhập mật khẩu thích hợp, hoặc nhấp vào Yes

  3. Trong cửa sổ Registry Editor, trong khung bên trái, nhấp đúp chuột vào thư mục HKEY_LOCAL_MACHINE .
  4. Trong thư mục HKEY_LOCAL_MACHINE, nhấp đúp vào thư mục System .
  5. Trong thư mục System, nhấp đúp chuột vào thư mục CurrentControlSet .
  6. Trong thư mục CurrentControlSet, nhấp đúp vào thư mục Control .
  7. Trong thư mục Control, nhấp đúp vào thư mục Class.
  8. Trong thư mục Class, nhấp chuột để chọn thư mục  {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
  9. Trong right pane, nhấp chuột để chọn giá trị đăng kí UpperFilters .
  10. Trên thanh menu, nhấp vào Edit.
  11. Trong menu Edit, nhấn Delete.
  12. Tại thông báo Confirm Value Delete, nhấn vào nút Yes.
  13. Trong right pane, nhấp chuột để chọn giá trị đăng kí LowerFilters.
  14. Trên thanh menu, nhấp vào Edit.
  15. Trong menu Edit, nhấn Delete.
  16. Tại thông báo Confirm Value Delete, nhấn vào nút Yes.

   LƯU Ý: Không xóa các giá trị UpperFiltersBak hoặc LowerFiltersBak .

  17. Đóng cửa sổ Registry Editor.
  18. Khởi động lại máy tính.