ID bài viết : 00061121 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Loại thiết bị Bluetooth nào có thể được thiết lập để sử dụng với TV?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chỉ có chuột Bluetooth® là thiết bị được hỗ trợ để sử dụng với TV.

LƯU Ý: Hoạt động con trỏ của chuột Bluetooth chỉ có thể được thực hiện trong trình duyệt Internet.