ID bài viết : 00061121 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Loại thiết bị Bluetooth nào có thể được thiết lập để sử dụng với TV?

    Chỉ có chuột Bluetooth® là thiết bị được hỗ trợ để sử dụng với TV.

    LƯU Ý: Hoạt động con trỏ của chuột Bluetooth chỉ có thể được thực hiện trong trình duyệt Internet.