ID bài viết : 00058131 / Sửa lần cuối : 30/10/2018

Sản phẩm nào của Sony hỗ trợ chia sẻ một chạm?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy truy cập trang web sau để biết thêm chi tiết về chia sẻ một chạm:
https://www.sony.net/united/userexperience/support/otm_device/

LƯU Ý: Tùy thuộc vào hoàn cảnh sử dụng, video hoặc âm thanh có thể bị gián đoạn hoặc dừng cùng lúc.