ID bài viết : 00052770 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Tôi có thể thay đổi SSID hay mật khẩu không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Theo thiết kế, máy ảnh tạo ra một SSID và mật khẩu duy nhất và nó không thể thay đổi được.