ID bài viết : S500058660 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể thay đổi hướng của bản đồ được không?

Xoay bản đồ.

    Không, bạn không thể xoay bản đồ.
    Bản đồ luôn luôn được hiển thị với hướng bắc ở trên cùng.