ID bài viết : 00249755 / Sửa lần cuối : 10/05/2022

Ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) có thể điều khiển nhiều máy ảnh cùng một lúc không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) được thiết kể để hoạt động với chỉ một máy ảnh mỗi lần. Việc sử dụng ứng dụng với nhiều máy ảnh cùng một lúc không được hỗ trợ.