ID bài viết : 00058100 / Sửa lần cuối : 27/05/2014In

Không thể phát bất kỳ tập tin nào từ máy Walkman.

  Những lỗi sau đây có thể xảy ra:

  • Không có bài hát hiển thị 
  • Không có sẵn các bài hát
  • Không thể truy xuất nội dung trong khi thiết bị đã kết nối USB 
  • Xin lỗi, ổ lưu trữ của bạn đang bận, kiểm tra nếu máy Walkman đang được kết nối với máy tính bằng cáp USB và kết nối USB đang Bật.

  Nếu bạn nhận bất kỳ lỗi nào ở trên hoặc bạn không thể phát lại tập tin từ máy Walkman của bạn, theo các bước sau:

  1. Trên màn hình Home, chạm Music player, chạm option menu, chạm Settings, và sau đó chạm Update Database. Kiểm tra các chức năng máy Walkman t. Nếu bạn vẫn gặp phải lỗi này, tiếp tục quy trình.

  2. Kiểm tra các chức năng máy Walkman thích hợp. Nếu bạn vẫn gặp phải lỗi này, tiếp tục quy trình.
  3. Kéo Status Bar để mở Notification Panel.

   LƯU Ý: Nếu bạn không quen với thanh trạng thái hoặc mở Notification Panel, để mở Notification Panel, ở trên cùng của màn hình, và bên trái của chỉ báo pin và Wi-Fi, chạm thanh trạng thái cho tới khi thời gian xuất hiện và sau đó kéo ngón tay xuống màn hình cho tới khi bảng thông báo hiện ra.

   Image

   (1) Notification panel
   (2) Notification


  4. Trong màn hình Notifications, chạm Turn off USB storage.
  5. Chạm Turn off USB storage lần nữa.