ID bài viết : 00081549 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Tín hiệu Wi-Fi sụt giảm hoặc liên tục mất kết nối.

    Chọn sản phẩm của bạn và tham khảo phần khắc phục sự cố tương ứng:


     Tivi (Android TV™/Google TV™)


     Tivi (không phải Android TV/Google TV)

     
     Sản phẩm khác