ID bài viết : 00125801 / Sửa lần cuối : 06/08/2015

Nhạc ngừng phát ngay khi tôi bắt đầu phát lại từ máy tính.

Nhạc ngừng phát ngay khi tôi bắt đầu phát lại từ máy tính.

    Phát lại nhạc từ máy tính sẽ ngừng nếu thiết lập Power Management trong máy tính của bạn được thiết lập tự động chuyển ổ cứng sang chế độ  Chờ hoặc chế độ Sleep.

    Nếu bạn chỉ sử dụng máy tính để truyền tải và nghe nhạc thông qua hệ thống mạng HomeShare, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên thay đổi cài đặt Power Management hiện tại thành chế độ Chờ (Standby) để mở rộng thời gian phát. Xin tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy tính để kiểm tra thông tin về việc thay đổi cài đặt Power Management như thế nào.