ID bài viết : 00125818 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Tính năng AirPlay không hoạt động sau khi cập nhật ứng dụng Apple iTunes.

Tính năng AirPlay không hoạt động sau khi cập nhật ứng dụng Apple iTunes.

    Nếu tính năng AirPlay của loa không  tìm thấy được sau khi ứng dụng Apple iTunes được cập nhật, phần mềm bảo vệ của bạn hoặc thiết lập tường lửa Windows có thể ngăn chặn sự tương tác với ứng dụng Apple iTunes.

    Xin thử thay đổi cài đặt bảo vệ trên máy tính của bạn để cho phép ứng dụng Apple iTunes có thể sử dụng được tính năng AirPlay.