ID bài viết : 00146004 / Sửa lần cuối : 23/03/2016In

Thiếu tùy chọn để tạo đĩa khôi phục (recovery discs) trong ứng dụng VAIO Care.

    Thiếu tùy chọn để tạo đĩa khôi phục (recovery discs) trong ứng dụng VAIO Care.

    Nếu máy tính không có một ổ đĩa CD/DVD, nút Create Recovery Disc sẽ không có sẵn trong phần mềm VAIO Care trừ khi một ổ đĩa gắn ngoài được kết nối.

    Để tạo đĩa phục hồi, kết nối một ổ đĩa quang gắn ngoài được hỗ trợ vào máy tính và khởi động lại phần mềm VAIO Care.

    LƯU Ý: Sony chỉ hỗ trợ ổ đĩa quang gắn ngoài USB VAIO CD / DVD cho việc tạo và sử dụng đĩa khôi phục. Kiểm tra trang web của Sony để biết thêm về ổ đĩa này.