ID bài viết : 00074362 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Các loại tập tin có thể được khôi phục bằng VAIO Data Restore Too

  Bảng dưới đây liệt kê các loại tập tin và phần mở rộng có thể được khôi phục bằng VAIO Data Restore Tool:

  LƯU Ý: Tập tin mã hóa hoặc các tập tin có bản quyền có thể không được sao lưu hoặc phục hồi đúng cách.

   Hình ảnhVideoNhạcTài liệu
  .bmp.avi.aiff.csv
  .emf.asf.aif.doc
  .exif.dvr-ms.au.dochtml
  .dib.dvr.snd.dqy
  .gif.dcr.cda.feed
  .jfif.dir.mid.html
  .jpe.dxr.midi.htm
  .jpeg.m1v.rmi.htt
  .jpg.m2t.m3u.mdb
  .pmp.m2ts.3gp.ppt
  .png.mmv.mp4.pps
  .tif.mov.m4a.ppthtml
  .tiff.mp2.omg.pst
  .wmf.m2a.oma.rtf
  .wdp.mpa.aa3.txt
   .mpv2.dsd.end
   .mp4.smp.fdf
   .mpe.rm.xfdf
   .mpeg.mp3.ai
   .mpg.sfw.psd
   .swf.wav.pdf
   .wswmm.wave.fga
   .rm.wma.url
   .vdo.mp2.xlb
   .wm.m2a.xlc
   .wmv.mpa.xls
   .clf.mpv2.xlshtml
   .ctd.mp4.xlsmhtml
     .xlthtml
     .xml
     .xls
     .wri