ID bài viết : 00191572 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cách mở tiện ích VAIO Smart Network (Mạng thông minh VAIO) khi không có biểu tượng khay hệ thống.

  Làm theo quy trình sau để mở tiện ích Mạng thông minh VAIO bằng ứng dụng Trung tâm điều khiển VAIO khi không có biểu tượng khay hệ thống ở khu vực thông báo.

  LƯU Ý: Bạn cũng có thể mở tiện ích Mạng thông minh VAIO bằng tập tin thi hành được.

  1. Nhấp nút Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào All Programs (Tất cả chương trình).
  2. Trong menu All Programs (Tất cả chương trình), nhấp vào VAIO Control Center (Trung tâm điều khiển VAIO).

   LƯU Ý: Nếu được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc lời nhắc User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng) hiển thị, hãy nhập mật khẩu thích hợp hoặc nhấp vào Continue (Tiếp tục).

  3. Trong cửa sổ VAIO Control Center (Trung tâm điều khiển VAIO), trên tab Categories (Danh mục), nhấp vào dấu cộng (+) bên cạnh Network Connections (Kết nối mạng) để mở rộng lựa chọn.
  4. Trong Network Connections (Kết nối mạng), nhấp để chọn VAIO Smart Network (Mạng thông minh VAIO) rồi nhấp vào nút Open (Mở).
  5. Đóng cửa sổ VAIO Control Center (Trung tâm điều khiển VAIO).

  Bây giờ, Biểu tượng mạng thông minh VAIO [FIG. 1] sẽ hiển thị trong khay hệ thống. Nhấp đúp vào biểu tượng đó để mở cửa sổ chính.