Nhằm mang cảm xúc đến thế giới, chúng tôi phải bảo vệ sức khỏe của xã hội và hành tinh này. Chúng tôi cam kết hoàn thành trách nhiệm đối với môi trường, cũng như đóng góp thông qua công nghệ của chúng tôi.

CHỦ ĐỀ
Các tính năng môi trường trong Dịch vụ và Sản phẩm điện tử
Các quy định và thông tin khác cho quốc gia của bạn

Tìm hiểu thông tin về những quy định liên quan đến các sản phẩm của Sony tại quốc gia của bạn.