ID bài viết : 00198785 / Sửa lần cuối : 02/09/2020

Quá trình ghép nối cho Windows 8.1 hoặc 10

  Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối thiết bị Bluetooth với máy tính.

  1. Trên máy tính, nhấn  Phím Windows.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Devices (Thiết bị).
  4. Chọn Bluetooth & other devices (Bluetooth & thiết bị khác).
  5. Nếu Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy đặt thành ON (BẬT).
   Nếu chức năng Bluetooth đã được đặt thành ON (BẬT), hãy đặt thành OFF (TẮT) một lần và sau đó đặt lại thành ON (BẬT).
  6. Nhấp vào Add Bluetooth or other device (Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác).
  7. Trên cửa sổ bật lên Add a device (Thêm thiết bị), nhấp vào Bluetooth.
  8. Nhấp vào số hiệu mẫu máy thiết bị của bạn.
  9. Sẽ có một cửa sổ bật lên để cho biết kết nối Bluetooth đã hoàn tất.

  LƯU Ý:

  • Nếu bắt buộc phải nhập mã khóa thiết bị (hoặc mật mã, mã PIN, số PIN, mật khẩu, v.v.), hãy nhập 0000.
  • Nếu số hiệu mẫu máy thiết bị của bạn không xuất hiện trên máy tính, hãy thử lại từ Bước 6.