ID bài viết : 00225395 / Sửa lần cuối : 07/04/2022In

Bạn có đang sử dụng Android TV™/Google TV™ không?

    Bạn có đang sử dụng Android TV™/Google TV™ không?

    android tv?

    Không

    Gợi ý: Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV, Android TV hay loại Tivi khác không


    ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤