ID bài viết : 00187392 / Sửa lần cuối : 08/05/2024In

Cách thực hiện chẩn đoán mạng khi Android TV™ hoặc Google TV™ không thể kết nối với Internet.

  QUAN TRỌNG:

  Nội dung

  1. Trước khi bắt đầu
  2. Thực hiện chẩn đoán mạng
  3. Khắc phục sự cố kết quả kết nối

  Trước khi bắt đầu

  • Internet quay số và kết nối bằng proxy không được hỗ trợ.
  • Mạng yêu cầu đăng nhập để xác thực, chẳng hạn như mạng riêng ảo (VPN) hoặc kết nối PPPoE, không được hỗ trợ.
  • Nếu cần vô hiệu hóa tường lửa của bộ định tuyến, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến.
  • Nếu xuất hiện dấu chấm than (!) trên biểu tượng Mạng của màn hình Home của Android TV, hãy tham khảo bài viết Tín hiệu Wi-Fi trên Android TV/Google TV sụt giảm hoặc đôi khi ngắt kết nối.
  • Đảm bảo các cài đặt Date & time (Ngày & giờ) là chính xác. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách điều chỉnh ngày và giờ trên Android TV/Google TV.

  Thực hiện chẩn đoán mạng

  Xác nhận rằng Wi-Fi hoặc Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) được đặt thành On (Bật) nếu Tivi được kết nối qua Wi-Fi.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Network & Internet (Mạng và Internet) → Wi-Fi và đặt thành On (Bật).
   • Chọn Network (Mạng) → Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) → Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) và đặt thành On (Bật).

  Làm theo quy trình bên dưới để chẩn đoán mạng.
  Lưu ý: Màn hình menu khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy của bạn.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) hoặc Network (Mạng).
  3. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
   Lưu ý: Nếu Advanced settings (Cài đặt nâng cao) không hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  4. Chọn Network status (Trạng thái mạng).
  5. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).
  6. Trên màn hình Do you want to check the connection? (Bạn có muốn kiểm tra kết nối không?), chọn YES (CÓ).
  7. Chẩn đoán kết nối sẽ bắt đầu.
  8. Sau một lúc, kết quả kết nối sẽ được hiển thị và ba mục hiển thị trong kết quả kết nối sẽ cung cấp thông tin về trạng thái kết nối mạng. Chọn giải pháp tương ứng trong bảng ở phần Khắc phục sự cố kết quả kết nối.
  9. Sau đây là các ví dụ về kết quả kết nối được hiển thị:
   • Thiết bị không dây trên Tivi
   • Truy cập nội bộ
   • Truy cập Internet
   Lưu ý: Nếu [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx] hiển thị trong Connection results (Kết quả kết nối), hãy kiểm tra như sau.
   Màn hình kết quả kết nối hiển thị [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx]

   Kết quả kết nối khi [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx] được hiển thị


  Khắc phục sự cố kết quả kết nối

  Vui lòng chọn các giải pháp tùy thuộc vào kết quả Chẩn đoán mạng.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng bộ chuyển đổi mạng LAN không dây (một loại thiết bị được kết nối với Tivi bằng cáp LAN), hãy xem kết quả Kết nối cáp trong bảng sau đây.

  Kết nối không dây

  Kết quả kết nối

  • A: Thiết bị không dây trên Tivi
  • B: Truy cập nội bộ
  • C: Truy cập Internet

  Giải pháp

  • A: Failed (Lỗi)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 1
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 2
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 3
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: OK
  Giải pháp 4

  Kết nối cáp

  Kết quả kết nối

  • A: Kết nối cáp
  • B: Truy cập nội bộ
  • C: Truy cập Internet

  Giải pháp

  • A: Failed (Lỗi)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 5
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 6
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 7
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: OK
  Giải pháp 8