ID bài viết : 00247682 / Sửa lần cuối : 12/07/2022In

Tôi có thể đặt đồ vật trên đỉnh loa subwoofer không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Đặt đồ vật trên loa subwoofer sẽ tạo ra hiệu ứng rung, bạn không nên làm vậy.

    Đồ vật đặt trên đỉnh loa subwoofer có thể bị rơi.