ID bài viết : S500059957 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể phát được các hình ảnh toàn cảnh được không?

Phát lại các hình ảnh toàn cảnh.

    Không thể hiển thị được các hình ảnh toàn cảnh tùy theo thiết bị mà hình ảnh được chụp.
    Các thể thấy các kí hiệu sau đây đối với các hình ảnh không thể hiển thị.

    /site/support/attachments/419253/image.jpg