ID bài viết : S500059952 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các hình ảnh được phát lại theo thứ tự nào trong trình chiếu slide và có thể thay đổi được thứ tự mà các hình ảnh được phát lại trong trình chiếu slide hay không?

Câu hỏi về thứ tự, các hình ảnh được phát lại trong trình chiếu slide và khả năng thay đổi thứ tự mà các hình ảnh được phát lại.

    1. Các hình ảnh được phát lại theo thứ tự số hình ảnh hoặc thứ tự ngày và thời gian chụp.
    2. Có, bạn có thể thay đổi thiết lập Shuffle từ tùy chọn Slideshow Setting