ID bài viết : 00236352 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Ứng dụng Disney+ có khả dụng với Đầu phát Blu-ray Disc không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Không, ứng dụng Disney+ không được hỗ trợ trên Đầu phát Blu-ray Disc.