ID bài viết : 00239474 / Sửa lần cuối : 26/04/2023In

Cách gỡ cài đặt ứng dụng từ máy nghe nhạc Walkman.

  QUAN TRỌNG: Không thể gỡ cài đặt các ứng dụng được cài sẵn.

  Cách gỡ cài đặt ứng dụng từ HOME (MÀN HÌNH CHỦ)

  1. Trong khi nhấn giữ biểu tượng ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt trên HOME (MÀN HÌNH CHỦ), hãy di chuyển sang Uninstall (Gỡ cài đặt) ở phía trên bên phải của màn hình rồi thả ngón tay ra.
  2. Thông báo xác nhận Bạn có muốn gỡ cài đặt ứng dụng này không? sẽ xuất hiện, hãy chọn OK.
  3. Khi thông báo Quy trình gỡ cài đặt đã hoàn tất được hiển thị, ứng dụng đã được gỡ cài đặt.

  LƯU Ý: Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng trên màn hình Ứng dụng bằng cách tương tự.

  Cách gỡ cài đặt ứng dụng trên màn hình Cài đặt

  1. Vuốt lên trên HOME (MÀN HÌNH CHỦ) để mở  Settings (Cài đặt), rồi chọn Apps & notifications (Ứng dụng & thông báo).
  2. Chọn See all xx apps (Xem tất cả ứng dụng xx) để hiển thị tất cả các ứng dụng đã cài đặt.
  3. Chọn ứng dụng muốn gỡ cài đặt từ danh sách ứng dụng, chọn Uninstall (Gỡ cài đặt) trong thông tin ứng dụng được hiển thị.
  4. Thông báo xác nhận Bạn có muốn gỡ cài đặt ứng dụng này không? sẽ xuất hiện, hãy chọn OK.
  5. Khi thông báo Quy trình gỡ cài đặt đã hoàn tất được hiển thị, ứng dụng đã được gỡ cài đặt.