ID bài viết : 00105088 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Có thể thêm vào ngày tháng và thời gian vào video clip trong phần mềm PlayMemories Home không?

    Mặc dù PlayMemories Home có thể thêm thông tin ngày tháng hoặc thời gian trên hình ảnh, nhưng không thể làm với các video clip

    LƯU Ý: Có thể sử dụng Vegas® Movie Studio (bán riêng) để che thời gian và thông tin ngày tháng trên video