ID bài viết : S500061456 / Sửa lần cuối : 02/01/2013

Đầu vào nào có thể sử dụng cho hình ảnh HDMI 4K?

    Thông tin về đầu vào có thể sử dụng cho hình ảnh HDMI 4K.
    Bất kỳ đầu vào nào(HDMI1, HDMI2, HDMI3 and HDMI4) đều có thể sử dụng.