ID bài viết : S500061456 / Sửa lần cuối : 02/01/2013

Đầu vào nào có thể sử dụng cho hình ảnh HDMI 4K?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thông tin về đầu vào có thể sử dụng cho hình ảnh HDMI 4K.
Bất kỳ đầu vào nào(HDMI1, HDMI2, HDMI3 and HDMI4) đều có thể sử dụng.