ID bài viết : 00064127 / Sửa lần cuối : 18/02/2014

Các dòng máy TV 4K có hỗ trợ phát lại nội dung 4K thông qua đầu vào USB hoặc trực tiếp thông qua Internet không?

Phát lại nội dung 4K thông qua đầu vào USB hoặc trực tiếp thông qua Internet

  4K Ultra HD TV có thể hỗ trợ 4K thông qua các kết nối sau:

  Nếu sử dụng đầu vào USB:

  • Hỗ trợ hình ảnh 4K
  • Không hỗ trợ video 4K

  Nếu sử dụng kết nối HDMI:
  4K BRAVIA supports the 4k movies that is coming from HDMI input. To watch 4k contents, please connect to 4k devices that is capable of the 4K decoding.
  4K BRAVIA hỗ trợ phim 4k đến từ đầu vào HDMI. Để xem nội dung 4k, vui lòng kết nối với các thiết bị 4k có khả năng giải mã 4K.

  • Máy quay 4K với đầu ra HDMI
  • Máy tính 4K với đầu ra HDMI

  LƯU Ý: Truyền 4K từ Internet không được hỗ trợ.