ID bài viết : S500060037 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chế độ Speed-priority continuous (chụp liên tiếp ưu tiên tốc độ) là gì?

Chế độ Speed-priority continuous.

    Trong chế độ này, bạn có thể chụp liên tục ở tốc độ tới 7 fps bằng cách khóa tiêu điểm và độ phơi sáng ở khung thứ nhất.

    Đề nghị sử dụng chức năng này đối với các cảnh có độ sáng xung quanh và khoảng cách đến đối tượng sẽ không thay đổi quá nhiều, bởi vì tiêu điểm và độ phơi sáng được khóa ở khung thứ nhất.

    Trong khi chức nănng này được sử dụng, hình ảnh Live View sẽ không được hiển thị để duy trì tốc độ chụp liên tục cao.