ID bài viết : S500060001 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Khi ghi cảnh tối, tại sao độ nhiễu ảnh trên Live view (Quick AF Live view) lại dễ thấy?

Khi ghi cảnh tối, độ nhiễu ảnh trên Live view (Quick AF Live view) lại dễ thấy.

    Khi chụp các đối tượng với cường độ ánh sáng thấp, máy ảnh khuếch đại dữ liệu xuất của các hình ảnh chụp trong chế độ Live View (Quick AF Live View) để hiển thị với độ sáng đầy đủ. Điều này có thể gây ra độ nhiễu lớn hơn trên các hình ảnh.
    Độ nhiễu chỉ dễ thấy trong các hình ảnh Live view. Độ nhiễu đó sẽ không được ghi lên các hình ảnh cuối cùng.