ID bài viết : S500059947 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các hình ảnh trong bộ nhớ trong có bị xóa đi nếu bộ điều hợp AC được ngắt kết nối hay không?

 Dữ liệu của bộ nhớ trong có bị xóa đi hay không khi ngắt kết nối bộ điều hợp AC

     Không, dữ liệu sẽ không bị xóa đi.