ID bài viết : S500059717 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có an toàn cho trẻ em để xem hình ảnh video 3D không?

Về trẻ em có an toàn khi xem các hình ảnh video 3D.

    Tầm nhìn của trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ hơn sáu tuổi, vẫn còn đang phát triển. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến Bác Sĩ Nhi Khoa hoặc Bác Sĩ Mắt trước khi cho phép trẻ nhỏ để xem hình ảnh video 3D hoặc chơi game video 3D.

    Người lớn phải giám sát trẻ nhỏ và yêu cầu họ phải nghỉ giải lao thường xuyên. Nếu họ gặp bất kỳ khó chịu, bạn nên ngăn chặn họ dừng xem hình ảnh video 3D hoặc chơi game  lập thể 3D cho đến khi kết thúc sự khó chịu.