ID bài viết : S500059489 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể kiểm tra khoảng trống bộ nhớ còn lại trong khi đang ghi phim được không?

 Kiểm tra khoảng trống bộ nhớ còn lại trong khi đang ghi phim

    Không, bạn không thể kiểm tra khoảng trống bộ nhớ trong khi đang ghi. Hãy kiểm tra thời gian có thể ghi được hiển thị trên màn hình LCD trước khi bắt đầu ghi.