ID bài viết : S500058973 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào để thiết lập các ngõ ra tín hiệu 7.1ch để phát ra tín hiệu 2 kênh hoặc 5.1 kênh?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thiết lập cần thiết cho các ngõ ra tín hiệu 7.1ch để phát ra tín hiệu 2 kênh hoặc 5.1 kênh.

Trong Speaker Setup, chọn không sử dụng loa và thiết lập để Off.