ID bài viết : S500058973 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào để thiết lập các ngõ ra tín hiệu 7.1ch để phát ra tín hiệu 2 kênh hoặc 5.1 kênh?

    Thiết lập cần thiết cho các ngõ ra tín hiệu 7.1ch để phát ra tín hiệu 2 kênh hoặc 5.1 kênh.

    Trong Speaker Setup, chọn không sử dụng loa và thiết lập để Off.