ID bài viết : S500057701 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Nên làm gì khi khó lấy nét trên chủ thể trong chế độ chụp Auto focus?

Về việc nên làm khi khó lấy nét trên chủ thể trong chế độ Auto focus.

    Thật là tiện lợi để sử dụng chức năng lấy nét định sẵn khi chụp một chủ thể mà khó lấy nét được, như là lấy nét qua một màn lưới hoặc cửa sổ kính, hoặc khi bạn muốn định sẵn một khoảng cách chụp dựa theo khoảng cách tới một chủ thể.  Bạn có thể chọn thiết lập khoảng cách từ 0.5m, 1.0m, 3.0m, 7.0m, và vô cực.
    Thông tin thiết lập lấy nét chỉ có tính tương đối, vì vậy vui lòng sử dụng nó chỉ như là một sự tham khảo.