ID bài viết : S500057516 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao hình ảnh xuất ra từ cổng HDMI không hiển thị đúng tỷ lệ?

Hình ảnh xuất ra từ cổng HDMI không hiển thị đúng tỷ lệ.

    Đó có thể yêu cầu chuyển tỷ lệ trên TV hoặc máy chiếu kết nối. Tham khảo sách hướng dẫn của TV hoặc máy chiếu để biết thêm chi tiết.