ID bài viết : S500056872 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Ảnh có thể phóng lớn hoặc thu nhỏ theo tỉ lệ ngẫu nhiên được không

    Phóng lớn hoặc thu nhỏ ảnh theo tỉ lệ ngẫu nhiên .

    Không, ảnh không thể phóng lớn hoặc thu nhỏ theo tỉ lệ ngẫu nhiên. Ảnh chỉ có thể phóng lớn đến 200 phần trăm hoặc thu nhỏ đến 60 phần trăm của kích thước gốc (tính theo đơn vị 10 phần trăm).