ID bài viết : 00129225 / Sửa lần cuối : 09/09/2015

Tôi không thể nhận được hình ảnh từ PlayMemories Online từ máy DPF-W700.

    Khi đăng nhập vào PlayMemories Online, nó sẽ hiển thị một thông báo rằng các điều khoản sử dụng đã thay đổi, và ngay cả khi đã nhấn Đồng ý, sau một vài giây, nó chỉ trả về màn hình gốc ban đầu mà không đăng nhập tôi vào.

    Với việc cập nhật của dịch vụ PlayMemories Online vào ngày 27 tháng 8 năm 2015, các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư đã thay đổi.

    Vui lòng đăng nhập vào PlayMemories Online từ một máy tính, điện thoại thông minh, hoặc thiết bị khác, và đồng ý một lần nữa với các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư mới.

    Sau khi các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư đã được nhất trí, các ảnh chụp sẽ có thể truy cập được khi nó được đăng nhập vào từ máy DPF-W700.