ID bài viết : S500055836 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Handycam có hỗ trợ ghi âm thanh độc lập 4 kênh trong định dạng độ nét cap HDV không?

Hỗ trợ ghi âm thanh độc lập 4 kênh trong định dạng độ nét cao HDV.

    Không hỗ trợ.