ID bài viết : S500055824 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Hình ảnh độ nét cao (HD) có thể được nhận biết với 1,070K điểm ảnh không?

Hình ảnh độ nét cao (HD) có thể được nhận biết với 1,070K điểm ảnh không.

    Có thể. Hình ảnh độ nét cao có thể  be  được nhận biết bằng cách sử dụng công nghệ thay đổi điểm ảnh ngang cho bộ cảm biến CCD.