ID bài viết : 00255544 / Sửa lần cuối : 20/12/2020

Không thể nhập tập tin LUT.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Lưu các tập tin LUT trong thư mục được chỉ định trên thẻ nhớ ở khe cắm B.
    Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng "Chụp với Kiểu dáng mong muốn."