ID bài viết : 00230005 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Có thể nghe thấy tiếng gió lớn từ tai nghe không dây.

    Nếu chức năng chống ồn hoặc chế độ âm thanh xung quanh được bật, môi trường xung quanh có thể gây ra tiếng gió.
    Trong trường hợp này, vui lòng thay đổi cài đặt thành Wind Noise Reduction (Giảm tiếng gió) trong cài đặt Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) trên ứng dụng "SONY | Headphones Connect".

    Nếu tiếng gió vẫn lớn, hãy tắt chức năng chống ồn và chế độ âm thanh xung quanh.