ID bài viết : 00230005 / Sửa lần cuối : 13/07/2020

Có thể nghe thấy tiếng gió lớn từ tai nghe không dây

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Nếu chức năng chống ồn hoặc chế độ âm thanh xung quanh được bật, môi trường xung quanh có thể làm tăng tiếng gió.
    Nếu tiếng gió quá lớn, hãy tắt chức năng chống ồn và chế độ âm thanh xung quanh.